Homepage Sponsors İpragaz

İpragaz

Sponsor Info
Num. of Race Sponsorships : 2
Race Sponsorships
1 Arkas Otomotiv Turkish Rally Championship 2007 Ipragaz Rally 7-8 April 2007 
2 Turkish Rally Championship 2006 Ipragaz Ege Rally 1-2 April 2006